ცენტრის სტრუქტურა და პერსონალი

ცენტრი წარმოადგენს პროფესორთა და მკვლევართა  გაერთიანებას, რომელთა საქმიანობა ხორციელდება ცენტრის დებულებით (იხ.დებულება).   

ცენტრის საქმიანობასა და ცენტრის ამოცანების შესრულებისათვის ჩართული არიან, ასევე, მოწვეული სპეციალისტები და უნივერსიტეტის სტუდენტები (დოქტორანტები, მაგისტრები).

ცენტრის მართვის ორგანოებია:

ცენტრის  ხელმძღვანელი (ეკატერინე შავერდაშვილი) და ცენტრის საბჭო, რომელიც შედგება ცენტრის მუდმივი წევრებისაგან: აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარებისგან (ეკატერინე შავერდაშვილი, ნანა დიხამინჯია, ნინო ჭიაბრიშვილი, თამარ მოსიაშვილი)

ცენტრში ჩართული აკადემიური პერსონალი:

  1. ეკატერინე შავერდაშვილი, დავით მალაზონია, თამარ ტალიაშვილი, მარიკა კაპანაძე, ნინო ჭიაბრიშვილი, თინათინ კიღურაძე, ეკა ტყავაშვილი
  2. (განათლების მეცნიერებების მიმართულებით); ნანა დიხამინჯია (ტექნოლოგიების მიმართულებით);  მაია ბიწაძე, თამარ ბრეგვაძე, ნათია ანდღულაძე (განათლების პოლიტიკა);
  3. მოწვეული პროფესორები: შორენა მაღლაკელიძე, მარინე ჯაფარიძე (განათლების ფსიქოლოგიის მიმართულებით); ნათელა მაღლაკელიძე (მეთოდიკა/დიდაქტიკის მიმართულებით)
  4. მოწვეული მკვლევარები: თამარ მოსიაშვილი, ფატი რამიშვილი, ანა მშვილდაძე, ინგა ღუტიძე, მაგდა გოგრიჭიანი.