ცენტრის საქმიანობა. ცენტრის საკვლევი სფეროები და საკვლევი თემატიკა

ცენტრის საქმიანობა.

ცენტრის საკვლევი სფეროები და საკვლევი თემატიკა

 • ონლაინ-სწავლების მეთოდოლოგია
 • ტექნოლოგიების ინტეგრირება საგანმანათლებლო პროგრამებში
 • საგნის სწავლება ისტორიულ ჭრილში და თანამედროვე გამოწვევები
 • სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები:
  • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა
  • დავალებაზე ორიენტირებული სწავლა
  • შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება
  • შებრუნებული მეთოდი
  • კვლევაზე დაფუძნებული სწავლა
  • საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლა
  • ღირებულებითი განათლება
  • ინერკულტურული განათლება
  • სწავლა-სწავლების ინტერდისციპლინური მიდგომები (CLIL და სხვ.)
 • ადრეული განათლება
 • ზრდასრულთა განათლება
 • კრიტიკული და ექსპერიმენტული პედაგოგიკა
 • სწავლის სწავლა: შემსწავლელის ავტონომია, სწავლის სტრატეგიები და ტექნიკები
 • მედიაწიგნიერება და კრიტიკული აზროვნების განვითარება
 • მოქალაქეობრივი განათლების მიზნები და პედაგოგიური მიდგომები
 • ენების პოლიტიკა და ენების სწავლება
 • ლიტერატურის დიდაქტიკა და კულტურათა დიალოგი
 • კურიკულუმი და სახელმძღვანელო
 • უმცირესობათა ენები და ინტეგრაციის პრობლემები.