განხორციელებული აქტივობები

2020/2021 წლის გაზაფხულის სემესტრი

16.06.2021:

ჩატარდა ვებინარი თემაზე: ტექნოლოგიების გავლენა განათლების მომავალზე.

ვებინარს წარუძღვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, პროფესორი კომპიუტერულინჟინერიაში ნანა დიხამინჯია.

ვებინარის მთავარ თემას წარმოადგენდა ტექნოლოგიების გავლენა საგანმანათლებლო სივრცეზე, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია მონაწილეებში. განხილულ იქნა, ასევე, ის უახლესიტექნოლოგიები, რომლებიც უკვე ინერგება განათლების სფეროში და მათ მიერ გამოწვეული მომავალიცვლილებები

ვებინარში მონაწილეობდა 41 მონაწილე.

შეხვედრა ჩატარდა zoom-ის პლატფორმაზე.

 

25.05.2021:

გაიმართა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (სამოქალაქოგანათლების მიმართულებით) კურსდამთავრებულთა და ამჟამინდელ სტუდენტთა შეხვედრა თემაზე მასწავლებლობის სიხარული და პრობლემები სკოლაში“. 

შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს მრავალი საკითხი, რომელიც უკავშირდება დამწყები და მოქმედიმასწავლებლების სამუშაო პროცესს და სასწავლო პროცესის გამოწვევებს.

შეხვედრას უძღვებოდნენ პროგრამის კურსდამთავრებულები: მაკო ქაფიანიძე, ნინო დათაშვილი დაგიორგი დუდუჩავა.

შეხვედრამრომელიც სასიამოვნო და საქმიან გარემოში ჩატარდადიდი ინტერესი გამოიწვიამონაწილეებში. დაიგეგმა ამ მიმართულებით შეხვედრების ციკლი.

შეხვედრას დაესწრო 40 სტუდენტი და მასწავლებელი.

შეხვედრა ჩატარდა zoom-ის პლატფორმაზე.

 

28.04. – 26.05.2021:

ჩატარდა შეხვედრების ციკლი ქართულის, როგორც მეორე ენის იმ პედაგოგებთან, რომლებიც ხელმძღვანელობენ (ან მომავალში გეგმავენ) სტუდენტებს სკოლაში პრაქტიკის გავლის დროს.

შეხვედრებზე განიხილა

  • ენების სწავლების ინოვაციური მეთოდები და ამ მეთოდების ის თეორიული საფუძვლები, რომლებსაც ეყრდნობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლის მომზადების პროგრამა;
  • პრობლემები, რომლებსაც სტუდენტები აწყდებიან თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანისას და რომლებიც დღემდე ამ მეთოდიკით მუშაობის ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს.

სამუშაო შეხვედრები გაიმართა შემდეგ თემებზე:
28.04.2021:
o მეორე ენის სწავლების მეთოდები. ზოგადი მიმოხილვა.
o მოსმენისა და კითხვის უნარ-ჩვევებზე მუშაობა;
05.05.2021:
o წერისა და ლაპარაკის უნარ-ჩვევებზე მუშაობა;
19.05.2021:
o ლექსიკისა და გრამატიკის სწავლება.
26.05.2021:
o კულტურათშორისი დიალოგი.

თითოეული შეხვედრა მოიცავდა 3 აკადემიურ საათს (16-18,30 სთ.)
შეხვედრებს წარუძღვნენ თინათინ კიღურაძე და ეკატერინე შავერდაშვილი.

 

13.03. და 20.03.2021:

ჩატარდა ონლაინ სემინარი თემაზეღირებულებითი განათლება გერმანული ენის გაკვეთილზე“.

სემინარზე წარმოდგენილი იყო ღირებულებითი განათლების ავსტრიული მოდელი VaKE (Values and Knowledge Education), რომლის სასწავლო პროცესში გამოყენება შესაძლებელს ხდის მოსწავლეებში საგნის ცოდნის მიღებასთან ერთად ღირებულებების განვითარებას.

სემინარს ხემძღვანელობდნენ მაგდა გოგრიჭიანი, ეკატერინე შავერდაშვილი და მოდელის ავტორი ჟანლუკ პატრი.

სემინარი ჩატარდა ონლაინ ფორმატში და მოიცავდა როგორც საკონტაქტო საათებს (2X6 აკად. სთ), ასევე დამოუკიდებელ სამუშაოს ერთი კვირის განმავლობაში.

სემინარმა, რომელიც სასიამოვნო და საქმიან გარემოში ჩატარდა, დიდი ინტერესი გამოიწვია მონაწილეებში.

სემინარს დაესწრო 38 მასწავლებელი.

სემინარის მასალა განთავსებულია ცენტრის ვებგვერდზე რუბრიკაშირესურსები“.

 

28.01.2021:

გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა თემაზესოციალური სამსახური და სკოლა“.

შეხვედრას უძღვებოდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული სოფო ბაჩილავა და ამჟამინდელი სტუდენტები სოფიკო ღვთისიაშვილი და რუსუდან მუშკუდიანი. მომხსენებლებმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს ბაკალავრიატის საფეხურის მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სტუდენტებს და ისაუბრეს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური სამსახურისა და სკოლის თანამშრომლობა საზოგადოების განვითარებისთვის. შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებმა ამგვარი თანამშრომლობის საინტერესო საკითხებზე იმსჯელეს.

შეხვედრას მოდერაციას უწევდა ცენტრის პროფესორი ნინო ჭიაბრიშვილი.

 

 

2020/2021 წლის შემოდგომის სემესტრი

21.12.2020:

ჩატარდა ონლაინ სემინარი თემაზეხარისხიანი ადრეული განათლება“.

სემინარზე მომხსენებლებმა ისაუბრეს ადრეულ ბავშვობაში განვითარების სენსიტიურ და კრიტიკულ პერიოდზე, ამ პროცესებში ოჯახის, მშობლებისა და საბავშვო ბაღის როლსა და, ზოგადად, ხარისხიან ადრეულ განათლებაზე.

სემინარზე განხილულ იქნა, აგრეთვე, ხარისხიანი ადრეული განათლების ისეთი მნიშვნელოვანი პრინციპები, როგორებიცაა ჰოლისტური და ბავშვზე ცენტრირებული მიდგომა.

სემინარს დაესწრო 200- ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის: მშობლები, საბავშვო ბაღის აღმზრდელები და ადრეული განათლების საკითხებით დაინტერესებული სხვა პირები.

შეხვედრის პრეზენტაცია იხ. რუბრიკაში: რესურსები“.

 

11.12.2020:

ჩატარდა ონლაინ სემინარი თემაზეცოდნა და ღირებულებითი განათლება (VaKE)”.

ემინარზე წარმოდგენილი იყო: ღირებულებითი განათლების კოლბერგისეული მოდელი, მისი კავშირი ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და VaKE მოდელის დანერგვის შესაძლებლობები.

სემინარში მონაწილეობდა 24 პედაგოგი.

ღირებულებითი განათლების შესახებ ქართულ ენაზე გამოცემული მასალა იხ. რუბრიკაშირესურსები“.

 

4.12.2020:

გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრაახალი სკოლის მოდელისშესახებ.
შეხვედრაში პრეზენტაცია გააკეთეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა ანი მეხუზლამ, ხათუნა ხოზრევანიძემ, ირმა ბოლქვაძემ და კურსდამთავრებულმა ნათია მახარაძემ, რომლებიც ჩართული არიანახალი სკოლისმოდელში.

შეხვედრას მოდერაცია უწევდა ცენტრის პროფესორი ნინო ჭიაბრიშვილი.
შეხვედრა გაიმართა განათლების მიმართულების ბაკალავრებისთვის და საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის.

 

28.11.2020:

ჩატარდა საინფორმაციო კონსულტაცია  ონლაინ სწავლების მეთოდიკის შესახებ.

 კონსულტაციას უძღვებოდნენ ეკატერინე შავერდაშვილი და ანა მშვილდაძე. კონსულტაციაში მონაწილეობდა 54 პედაგოგი.

მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ონლაინ სწავლების ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა: ტრადიციულ სწავლებასა და ელექტრონულ სწავლებას შორის განხვავება; დავალების ტიპები ონლაინ სწავლების დროს; ონლაინ გაკვეთილის დაგეგმვისა და წარმართვის პრინციპები; ონლაინ ფორმატში ინტერაქციისა და თანამშრომლობის ფორმები; ონლაინ სწავლების პრეზენტაციის ფორმატები (padlet.com, PowerPoint, Prezi, ბლოგები დასხვ.) და სამუშაო ფორმატები (Teams, Moodle) და ..

შეხვედრის პრეზენტაცია იხ. რუბრიკაშირესურსები“. 

 

2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი

15.04.2020:

ჩატარდა ვებინარი  ონლაინ სწავლების შესახებ.

ვებინარზე ისაუბრეს გერმანული ენის მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო საერთაშორისო ონლაინპროგრამის შესახებ, რომელიც მეოთხე წელია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტსა  და გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად. ვებინარში მონაწილეობდნენ ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ეკატერინე შავერდაშვილი და ცენტრის მკვლევარი თამარ მოსიაშვილი.

დეტალები იხ.: https://www.youtube.com/watch?v=nIO3rgemlIk&fbclid=IwAR1F8AYaYYHuLiRWWZPCZhy2fhIVvRp1hDyURb8HVdROXK8BlSkLN8q8WsA

 

13.06.2020:    

გაიმართა ვებინარმარათონი საერთაშორისო ორგანიზაცია ISPOP-ს მიერ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ეკატერინე შავერდაშვილმა.

ვებინარზე მან ისაუბრა ენების პოლიტიკაზე და გერმანულის, როგორც უცხო ენის სწავლების შესახებ საქართველოში. მოხსენება შეეხებოდა, ასევე, საერთაშორისო საზოგადოების (Goethe-Institut, DAAD, ZfA) როლს გერმანული ენის სწავლების განვითარების საქმეში და გერმანული ენის მასწავლებლის მომზადების საერთაშორის პროგრამას, რომელიც 2016 წლიდან ხორციელდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანიის იენის უნივერიტეტსა და გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად.

დეტალები იხ.: https://www.facebook.com/101862014640834/videos/551298065552616/?__tn__=kC-R&eid=ARB2-RNH9nG8wEkBCtDjy5Mganvk1uW0qLn15HPoW5JKLq5yoth5fzSjA1AccyzyHBALz9xsR9H1EBAH&hc_ref=ARQFuQHPzwMIgZAgCS_8MjYvajKOmVzDULl4JiGQft7BAk0AJVhgvvejOhB7Yzv_tww&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCl2x7cmbU6dwj9L9AMYRBg2XweDBRFY_SqVfMZJoSDw7OGTyRIWgcDh983fcL9WD-GwRz17OXEqv9gfIC4cz3hPXwTe0uG0ZWmirxFP39iJJBhYHiDIKc1pbr8wqvFAeW6b8HE-0eejgUifBrVhv7nXqBZq9c9WSdJ64SEFUln1pswLrdIXgMw-C1nR28IjcjMwv-zUihOX-_DJ-p0iw1WdUvVc2jVM6QidmzLmX_FzV_tht_0dt9Vq_mrIcgn8ZqyfDMkXJ44IM1pNMIbk-CRgloDbte6MpK0dQJI3mtTlwM2CWRwBre3c6_lvccmBc7-DruBsjvfsyzKyVLZsFc

 

15.06.2020:

გაიმართა პროექტის ESTA საქართველოს ჯგუფის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და თელავის სახელწიფო უნივერსიტეტი) შეხვედრა ონლაინ ფორმატში. შეხვედრა ორ ნაწილად ჩატარდა.

შეხვედრის პირველ ნაწილში განხილულ იქნა პროექტთან დაკავშირებული სხვადასხვა საინფორმაციო საკითხი, ხოლო მეორე ნაწილში გაკეთდა ორი პრეზენტაცია CLIL მეთოდთან დაკავშირებით.

პრეზენტაციის თემებს წარმოადგენდა: CLIL მეთოდის მოკლე მიმოხილვა და CLIL მეთოდით მუშაობის საქართველოს გამოცდილება (კონკრეტული მაგალითები).  შეხვედრაში მონაწილეობდა პროექტში ჩართული აკადემიური პერსონალი ორივე უნივერსიტეტიდან.

პრეზენტაცია გააკეთეს ცენტრის თანამშრომლებმა ეკატერინე შავერდაშვილმა და თინათინ კიღურაძემ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170672821093086&id=101862014640834

 

03.2020:

16 მარტიდან 30 მარტამდე 11-13 საათებში ჩატარდა კონსულტაციები ონლაინსწავლებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის თანამშრომლებისათვის. კონსულტაცია გაიარა თორმეტმა დაინტერესებულმა თანამშრომელმა.

კონსულტაციებს უძღვებოდა ცენტრის სამუშაო ჯგუფი.

 

ასევე,

  • ჩატარდა კვლევა და მომზადდა სტატია სახელწოდებით English as a foreign language in Georgia. From past till present. სტატია გაიგზავნა დასაბეჭდად Amsterdam University Press -აში ორ-ტომეულში Languages and Culture in History. სტატიის ავტორები: ეკატერინე შავერდაშვილი & ნინო ჩხიკვაძე. გამომცემლები: Richard Smith: Wawrick University; Sabine Dorf: Bremen University. სტატია ეხება საქართველოში ინგლისური ენის სწავლებას ისტორიულ ჭრილში და ამ ენის სწავლების თანამედროვე ტენდენციებს.
  • ჩატარდა კვლევა და მომზადდა სტატია სახელწოდებით Experience in Working with VaKE model in the Georgian Higher Education Space (ERASMUS + Key Action Capacity Building Program for Higher Education:  Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia: CURE Project number: 573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP). სტატია გაიგზავნა დასაბეჭდად International Handbook-ში „Moral Development and Citizenship Education“ (გამომცემლობა BRILL). სტატიის ავტორები: იზაბელა პეტრიაშვილი & ეკატერინე შავერდაშვილი & თამარ მოსიაშვილი & ინა ბარათაშვილი.  გამომცემლები: Sieglinde Weyringer (A), Jean-Luc Patry (A), Dimitris Pnevmatikos (GR), Frédérique Brossard Borhaug (F / N).  სტატია ეხება საქართველოში ღირებულებითი განათლების VaKE-მოდელის დანერგვას.
  • ჩატარდა კვლევა ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით, რომლის სამიზნე ჯგუფსაც წარმოადგენდა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო სასერთიფიკატო (60 კრედიტიან) პროგრამებში ჩართული აკადემიური პერსონალი საქართველოს მასშტაბით. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აკადემიური პერსონალის მზაობის კვლევა დისტანციური სწავლებისათვის, რომელიც პანდემიის პირობებში გახდა საჭირო. მიმდინარეობს კვლევის მონაცემების დამუშავება, რის შემდეგაც მომზადდება სტატია. კვლევის ავტორები: ანა მშვილდაძე, მარიამ დალაქიშვილი და ეკატერინე შავერდაშვილი.